Avís legal – Protecció de dades

 

Responsable i encarregat del tractament

PalmaActiva és la responsable del tractament de les dades personals que es recullen a tots els seus serveis i activitats. Dades: CIF P 579000 5 B, domicili C/ Socors núm. 22, 07002, tlf. 971 214680, correu electrònic info@palmaactiva.com.

L’encarregat del tractament de les dades és l’ Institut Municipal d’innovació, – CIF P5790001A,: C/Joan Maragall núm. 3 telèfon: 971466000 Fax: 971771616.

Per què els serveis de PalmaActiva necessitem les seves dades personals

Les dades que se li demanen són les necessàries per a poder prestar els serveis de: formació, intermediació, orientació laboral, emprenedoria i promoció econòmica, seminaris, jornades, trobades, Fires i col·loquis de PalmaActiva.

Serveis de PalmaActiva per als quals es necessiten les seves dades:

• Serveis d’orientació: Son serveis d’informació i orientació – laboral o assessorament empresarial – . Es poden prestar de forma individual ( serveis d’orientació laboral, atenció a l’emprenedor, programa méntoring, etc. ) o col·lectiva ( trampolins d’ocupació, tallers canvas, etc). Les persones usuàries han d’aportar dades sobre la seva vida laboral i dades personals, i tots els que siguin necessaris amb la finalitat de poder definir un pla de treball amb un objectiu professional, establir un itinerari formatiu-laboral o per a emprendre un projecte d’activitat per compte pròpia, per la qual cosa poden ser necessàries dades de caràcter personal, no sols professional o laboral.

• Polítiques actives de foment de l’ocupació: Programa per a la contractació de persones en atur, per executar obres o serveis d’interès social. Les persones usuàries han d’aportar dades per a la formalització de les contractacions i , si el programa ho preveu, les necessàries per a la seva orientació laboral dins del programa al qual participen. Poden ser necessàries dades de caràcter personal, no sols professional o laboral.

• Agència de col·locació. Servei que posa en contacte oferents i demandants d’ocupació, i gestiona projectes i accions destinades a promocionar i millorar la col·locació i l’ocupabilitat. Les persones demandants de feina han d’aportar dades sobre la seva vida laboral, formativa, experiència professional ,dades de salut ( sempre que puguin suposar una avantatge per la contractació o una limitació per desenvolupar la seva feina i es voluntari ) i interessos professionals que siguin rellevants per a concorre a les ofertes de treball a les quals pugui accedir, segons el seu perfil laboral, i faciliti informació per a participar dels diferents projectes.

Els representants de les empreses que sol·liciten treballadors/es a més de les dades d’empresa i de l’oferta de treball, hauran d’aportar les seves dades personals de contacte (nom/cognom, càrrec, telèfons i correu dels responsable que realitza l’oferta.

• Formació Les persones usuàries han d’aportar dades d’experiència laboral i professional necessàries per a l’acció formativa que realitzin: oficis, idiomes, noves tecnologies- informàtica, emprenedoria, creació i gestió d’empresa etc. Segons la matèria de l’acció formativa s’hauran d’aportar dades personals i de salut , per ex: per a la formació nàutica, formació en determinats professions o oficis on la situació física sigui rellevant per a poder realitzar-la.

• Formació en competències laborals. Les persones usuàries han d’aportar dades sobre la seva vida laboral, formativa i interessos personals, que siguin rellevants per a conèixer els seus atributs o capacitats personals en competències com: imatge personal; intel·ligència emocional i èxit laboral; responsabilitat; habilitats de comunicació; col·laboració i treball en equip, etc.

• Premis i concursos. Les persones usuàries han d’aportar les dades que es requereixen a les bases de cada concurs, que poden ser dades sobre la seva experiència laboral i professional, projecte o activitat a subvencionar o premiar.

• Centre d’empreses. Les persones usuàries han d’aportar les dades sobre la seva experiència laboral i professional i dades biomètriques ( empremta dactilar ) per a aquells espais del centre d’empreses que tenen implantat aquest la identificació dactilar com a sistema d’accés.

• Fires i conferències. Les persones usuàries que participin a activitats com seminaris, trobades, conferències, xerrades, Fires, etc. hauran d’aportar les dades que se li requereixin segons el tipus d’activitat , que bàsicament seran les dades identificatives, dades de contacte i interessos professionals

• Tramitació a plataformes administratives externes. En la tramitació d’expedients de concessió de subvencions i premis, punt PAE i contractació pública, les dades identificatives de les persones usuàries i representants de persones jurídiques s’hauran d’incorporar a altres plataformes web allotjades a diversos Ministeris de l’Administració General de l’Estat.

Legitimació, tipus de dades i responsabilitat

Les dades que li demanem son les necessàries per a poder realitzar el servei o programa en el qual ens sol•licita participar i les emprem exclusivament per a aquesta finalitat.

El tractament de les seves dades personal ve legitimat per la seva sol•licitud de prestació de serveis i per l’activitat d’interès públic dels serveis d’ocupació de PalmaActiva, que els presta a l’empara del Reial Decret Legislatiu 3/2015 de 23 d’octubre, text refós de la llei d’ocupació i Reial Decret 1796/2010 de 30 d desembre, agències de col•locació

El tractament de les dades corporatives d’empresa ve legitimat per la normativa de contractació pública i comptabilitat pública, Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes de sector públic, llei 2/2004 de 5 de març, llei d’hisendes locals, Reial Decret 424/2017 de 28 d’abril, règim jurídic del control intern de les entitats del sector públic local.

Totes les dades que ens ha facilitat s’incorporen a fitxers informàtics. Les dades personals s’incorporen a un fitxer denominat FUE i les dades d’imatge a servidor de dades. Ambdós fitxers estan residents a servidors d’informació dels quals és responsable l’institut Municipal d’Innovació.

Les dades que consten als nostres fitxers són exclusivament les que vostè ens ha donat expressament, ja sigui emplenant algun dels nostres qüestionaris de servei, o de forma oral a algun dels nostres tècnics. PalmaActiva no obté cap dada de caràcter personal sense el consentiment exprés del seu titular.

La tipologia de dades que podem necessitar són:

• Dades identificatives: Nom, llinatges, DNI,NIE, passaport , sexe, data naixement, nacionalitat, país d’origen, permís de conduir, disposició de vehicle.
• Dades biomètriques: imatge personal i emparenta digital.
• Dades de contacte: telèfon fix, mòbil, fax, adreça postal, correu electrònic,
– Dades laborals: Vida laboral, Currículum vitae i experiència laboral, permís de treball, titulacions i acreditacions formatives.
• Dades de salut.
• Dades econòmiques i patrimonials: dades bancàries, certificats estar al corrent amb les distintes obligacions administratives ( tributàries, de seguretat social, hisenda autonòmica i local), declaracions de no estar en casa de fallida o concurs de creditors

Respecte a les dades d’imatge personal, durant la realització d’algunes activitats o programes es poden prendre imatges a efectes de comunicació pública o com a imatges de constància de realització de l’activitat. Sempre s’avisarà prèviament als participants de la seva presa i del dia de la seva presa.

Les imatges que es prenen a efectes de constància de realització de l’activitat, es prenen perquè la normativa, bases o conveni que subvenciona o per la qual es realitza l’activitat això ho preveuen. En aquest cas la presa de la imatge és necessària.

La presa de dita informació gràfica de PalmaActiva, ve autoritzada per la llei orgànica 1/1982 de 5 de maig, de protecció a l’honor, intimitat i pròpia imatge, – article 8, pel caràcter cultural, públic i d’interès general de les nostres activitats, i el caràcter merament accessori de les imatges de persones participants.

Si no te interès en aparèixer a cap imatge, tant si és per a una activitat concreta en la que participa com si és qualsevol activitat PalmaActiva, ens ho pot comunicar al correu electrònic: info@palmaactiva.com indicant a l’assumpte “No presa d’imatges per a l’activitat (el títol de l’activitat en la qual participarà).

En tot cas, si no ens ha enviat l’anterior correu o si posteriorment ha decidit que no vol que es prenguin la seva imatge a les activitats de PalmaActiva, durant l’activitat en la qual participi – i prèviament a la presa de les imatges-, únicament li ha de fer constar a l’encarregat de l’activitat en la qual participa o la mateixa persona de PalmaActiva que pren la imatge i es retira de la càmera.

Una vegada presa la imatge, i feta la comunicació pública, si no te interès en aparèixer, ens ha de remeti un correu electrònic al mateix correu indicat anteriorment, posant a l’assumpte “Reserva d’imatges personal de … (el seu nom i llinatges ) i activitat ….. ( activitat en la qual ha participat).

Respecte a les dades de salut: es sol·liciten les dades estrictament necessàries per a poder gestionar el seu expedient d’ocupació ( inscripció a l’agència de col·locació, participació a cursos en els quals sigui necessària conèixer la seva situació física o de salut )

Respecte a l’empremta dactilar: Els usuaris del centre d’empreses han de facilitar la seva empremta dactilar per a accedir als espais que tenen implantat aquest sistema d’accés.

Responsabilitat en l’autenticitat de les dades. Les dades que es recullen als distints programes i serveis de PalmaAcitiva són exclusivament les que vostè ens ha facilita. Es molt important que quan ens aporti les seves dades directament – mitjançant el lliurament de formulari escrit o on line- o amb la intervenció d’un tècnic de PalmaActiva , es comprovi que no hi ha errada u omissió en les dades que ens facilita, especialment en les dades de contacte, donat que amb unes dades errònies o incompletes el servei que ens sol·licita podria prestar-se inadequadament o en forma no desitjada.

A tots els processos de tractament de dades que realitza PalmaActiva es realitzen amb intervenció humana, no es fa cap tractament exclusivament de forma automatitzada. Totes les preses de decisions són exclusivament amb decisió humana.

Respecte a l’autorització per a obtenció de dades d’altres administracions públiques.
La interoperabilitat de dades entre les administracions públiques fa que aquestes per a prestar el seus serveis puguin realitzar consultes i obtenir dades d’usuaris que estan registrades a altres administracions públiques. La necessitat d’obtenir i disposar d’aquestes dades personals ve determinada per la seva necessitat per a poder prestar el servei que ens ha sol·licitat en el qual participa.

La seva participació o sol·licitud de prestació de serveis a PalmaActiva comporta la necessitat de disposar de les dades i certificats requerits, que els pot aportar personalment acompanyant-los a la seva sol·licitud o pot optar autoritzar expressament a PalmaActiva per a la seva obtenció. Els certificats d’altres administracions que s´obtendran per servei- prèvia la seva autorització expressa al formulari de sol·licitud /instancia de participació – són:

• Per als serveis d’informació i orientació – laboral, trampolins d’ocupació, demandant d’ocupació- agència d’ocupació, programes de politiques actives d’ocupació ( tant en modalitats de formació, formació/ocupació i ocupació) : Situació laboral en una data concreta, Situació de d’atur, Consulta de la situació actual d’atur.
• Per als serveis atenció a l’emprenedor, mentoring: Situació d’atur, estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social.
• Agència d’ocupació: oferents de llocs de treball: estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social.
• Premis, subvencions i concursos : certificats d’estar al corrent amb les obligacions tributàries, estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social.

Cessió a tercers

Per a la realització i gestió de determinats serveis, Palmaactiva compta amb la participació de tercers aliens a l’organisme, que poden ser empreses, empresaris individuals, altres administracions públiques, etc. Aquests, ja sigui mitjançant contracte de serveis, us dels serveis de l’agència de col·locació, convenis de col·laboració o altres formes jurídiques, tenen accés – dins del programa o activitat en el qual participen – a les dades de caràcter personal dels usuaris. Tots ells coneixen expressament les seves obligacions de confidencialitat i secret de les dades a les que accedeixen i la finalitat per a la qual se li cedeixen les dades.

Les dades que es cedeixen a tercers en els processos de recerca d’ocupació són exclusivament les necessàries per a determinar el seu perfil laboral i aconseguir la seva inserció laboral/contractació. S’adverteix a les empreses que complida la finalitat de la cessió, han de procedir a la destrucció de les dades que els hem subministrat

Així mateix, PalmaActiva pot facilitar les dades a les administracions públiques per al compliment de les obligacions legals a les quals les cada activitat pot estar subjecte.

Finalment, PalmaActiva les pot cedir a altres administracions públiques amb l’objecte del seu tractament posterior amb finalitats històriques, estadístiques o científiques.

Transferències internacionals de dades

El servei d’agència de col·locació PalmaActiva pot rebre ofertes de treball d’empreses que no siguin residents a Espanya i que no aportin cap adreça de contacte nacional. En el procés de selecció per a la cobertura de dites ofertes de treball es possible que PalmaActiva hagi de transferir les dades dels potencials candidats per a cobrir dit lloc de feina a un altre país. Els usuaris t’agencia de col·locació poden manifestar que no tenen interès en fer feina a altre país o que no es transfereixi internacionalment les seves dades.

Conservació de dades

Les seves dades es conservaran durant tot el temps que tingui relació amb PalmaActiva, temps durant el qual es podran verificar i actualitzar les dades.

Passat 1 any des de la darrera intervenció les seves dades seran desactivades. Si torna a emprar alguns serveis de PalmaActiva en els tres anys següents, les podrà reactivar. Passats quatre anys des de la darrera intervenció les dades seran eliminades

Drets ARCO

Vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació o oposició al tractament, mitjançant escrit model que trobarà seguidament que presentarà a l’adreça de correu electrònic info@palmaactiva.com signat electrònicament o presencialment a les oficines de PalmaActiva C/. Socors núm. 22 de Palma 07002, o als registres electrònics de l’administració general de l’estat, l’autonòmica, la local, oficines de correus i representacions diplomàtiques a l’estranger, formes previstes a l’article 16 de la llei 39/2015 d’1 d’octubre , procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Sol·licitud de rectificació o cancel·lació